Sponsoren

 • hubo-boerenbond-fixet.jpg
 • Keurslager_Roland_Centen.jpg
 • Jeu_hubers.jpg
 • fervanels.jpg
 • mijling.jpg
 • fysio-theunissen.jpg
 • warts.jpg
 • actioverhuur.jpg
 • van_gemert_installatiegroep.jpg
 • salontoine.jpg
 • mjansen.jpg
 • Coppis-en-Cruijsen.jpg
 • PLUS_Verbeeten.jpg
 • Jakom.gif

Snelkoppelingen

Nieuwsbrief

Gebruikersvoorwaarden Raaijhal Overloon

1. Deze gebruiksovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaald tijd, voor de

periode, dagen en uren op seizoenbasis, zoals vermeld op de overeenkomst.

2. Wederzijdse opzegging van de gebruiksovereenkomst (of gedeelte daarvan)dient te alle tijden

schriftelijk per mail aan de beheerder te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn

van ten minste 6 maanden.

3. De gebruiker dient jaarlijks uiterlijk 1 mei, m.b.t. het nieuwe seizoen aan te geven de aanvangs-

en einddatum van het komende seizoen.

4. De data waarop de Raaijhal is gesloten worden door de beheerder aangegeven op het daarvoor

bestemde aanvraagformulier voor de reservering/huur voor het komende seizoen.

5. De gebruikersvergoeding wordt berekend op basis van het aantal gebruikersuren per seizoen en

maandelijks gefactureerd. De betaling van de gebruikersvergoeding dient binnen 2 weken na

ontvangst van de factuur te worden voldaan.

6. De beheerder is gerechtigd jaarlijks, per 1 januari, het tarief aan het kostenpeil aan te passen.

7. Wanneer door de gebruiker niet aan de voorwaarden, genoemd in artikel 5, wordt voldaan kan

met ingang van dat tijdstip de gebruikersovereenkomst als beëindigd worden beschouwd, zonder

nadere in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd de verplichting tot

voldoening van de verschuldigde gebruikersvergoeding en de eventuele aanmanings- en

invorderingskosten.

8. Wanneer van de overeengekomen uren geen gebruik wordt gemaakt dient de

gebruikersvergoeding normaal door de gebruiker te worden betaald. Onverkort dient de

gebruiker de beheerder wel tijdig te melden dat van de overeengekomen uren geen gebruik

wordt gemaakt.

9. De gebruiker is verplicht er voor te zorgen dat:

    steeds een bevoegd persoon aanwezig is, die de verantwoordelijkheid draagt voor de

    goede gang van zaken, zowel voor, tijdens als na afloop van de activiteiten.

    met name dient hij/zij voor de aanwezigheid van voldoende toezicht en voor het treffen

    van overige veiligheidsmaatregelen zorg te dragen.

    Ook toeschouwers / bezoekers aan een training, wedstrijd, toernooi of ander evenement

    zich conformeren aan de gebruikersovereenkomst en voorwaarden.

10. Het is de gebruiker verboden om zonder toestemming van de beheerder:

    de accommodatie onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.

    in de sporthal andere personen toe te laten dan bij de vereniging spelende of trainende

    leden en/of bij de organisatie van wedstrijden of toernooien noodzakelijke leiding.

    Toestellen en materialen anders te gebruiken dan waarvoor zij bestemd zijn.

    andere ruimten te betreden dan de sporthal, garderobe en/of gemeenschappelijke

    lokalen.

 zelf eigen / andere attributen mee te brengen en in de hal te plaatsen en te gebruiken.

11. De beheerder, Stichting Beheer Raaijhal Overloon en Gemeente Boxmeer aanvaardt generlei

aansprakelijkheid voor:

 Beschadiging of verlies van eigendommen van gebruikers of bezoekers.

 Ongevallen of schaden die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden

    van de accommodatie en de daarbij behorende ruimten.

12. Door het gebruiken van de Raaijhal vrijwaart de gebruiker de beheerder en Stichting Beheer

Raaijhal Overloon uitdrukkelijk tegen aanspraken, welke ter zake van schaden of ongevallen

worden gemaakt.

13. Toeschouwers mogen de sporthal niet betreden op buitenschoeisel. Het is de

verantwoordelijkheid van zowel de gebruiker als de beheerder om hierop toe te zien en personen

hierop aan te spreken om de hal te verlaten en op de tribune plaats te nemen Het is de

gebruiker toegestaan overschoentjes te verstrekken aan coaches, en personen die in de hal

moeten zijn en geen gymschoen bij zich hebben. De beheerder verstrekt deze niet.

14. Indien een trainer of begeleider schaden, gebreken of vermissing aan de accommodatie,

materialen of toestellen constateert, is hij/zij gehouden hiervan onmiddellijk van de beheerder

op de hoogte te stellen. Bij verzuim van voornoemde melding wordt aangenomen, dat de schade

of vermissing is ontstaan tijdens het gebruik door de nalatige.

15. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens het gebruik aan de accommodatie of

inventaris wordt toegebracht, tenzij er sprake is van overmacht. Dit geldt ook als schade

ontstaat door het aanwezige publiek.

16. De kleed- en wasruimten mogen gebruikt worden van 10 minuten voor tot 15 minuten na de

tijden waarop de accommodatie is toegewezen.

17. Het is niet toegestaan om de sporthal eerder te betreden dan het tijdstip genoemd in de

gebruikersovereenkomst, zulks om andere gebruikers niet te storen. De gebruiker dient verder

zorg voor te dragen dat tijdig alle materialen zijn opgeruimd zodat volgende gebruikers ook op

tijd over de sporthal kunnen beschikken. Wanneer de gebruiker verzuimt de door hem/haar

gebruikte materialen tijdig en op de daartoe aangewezen plaats op te ruimen, zullen deze door

het personeel van de Raaijhal worden opgeruimd. Hiervoor zal aan de gebruiker een bedrag van

€12,50 in rekening worden gebracht, ongeacht de aard en omvang van de verrichtte

werkzaamheden.

18. Het is niet toegestaan om met ballen of andere attributen in de gangen, kleed en wasruimten

van de sporthal te spelen.

19. In de Raaijhal geldt een algeheel rookverbod. Het niet toegestaan om op de tribune, in de kleed-

en wasruimten spijzen te nuttigen. Ook glas en aardewerken bekers met drank, als mede

alcoholische dranken, zijn verboden in deze ruimten.

20. Aanwijzingen door of namens de beheerder, de politie, ambulance, brandweerautoriteiten,

toezichthouder en andere daartoe gemachtigde personen dienen onverwijld te worden

opgevolgd.

21. Bij het ter plaatse constateren van overtredingen van deze gebruikersvoorwaarden is de

beheerder of een ander daartoe gemachtigd persoon of instantie, gerechtigd de overtreder(s) uit

de accommodatie te (doen of laten) verwijderen.

22. Bij het niet naleven door de gebruiker van deze gebruikersvoorwaarden heeft de beheerder het

recht om de gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zonder dat de

gebruiker aanspraak kan maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van de

gebruikersvergoeding.

23. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de beheerder en zal hiervan achteraf

melding maken bij de Stichting Beheer Raaijhal Overloon.